lengah

Berikut ini adalah Arti, Makna, Pengertian, Definisi dari kata "lengah" menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) online dan menurut para ahli bahasa.

Arti kata Lengah - le-ngah /léngah/ 1 a lalai; kurang perhatian; kurang berhati-hati; kurang awas: jangan -- bersepeda di tempat ramai; 2 v bermalas-malas: ia -- belajar; ia -- bekerja;
ber-le-ngah-le-ngah v 1 bermalas-malas; berlalai-lalai; 2 bersenang-senang hati (berbuat sesuatu untuk melupakan kesusahan yg dialami);
me-le-ngah 1 a meleng; tidak awas-awas; lalai: kita tidak boleh ~ barang sekejap pun; kalau Anda ~ sebentar saja, hilang kopormu; 2 v mempersenang; menghibur: ia bernyanyi untuk ~ hati yg lara; 3 v mengasuh anak supaya jangan menangis: ia disuruh ibunya ~ adiknya;
me-le-ngah-le-ngah v 1 menghibur-hibur (hati); menyenang-nyenangkan: ia bersiul-siul untuk ~ hatinya; 2 mengisi waktu yg terluang dng mengerjakan sesuatu; melengah waktu;
me-le-ngah-kan v 1 melalaikan; tidak mempedulikan; melupakan: ia selalu ~ pesan-pesanku; 2 menjadikan orang lengah (lalai, terlupa): maksudnya tiada lain hendak ~ perhatian kita;
mem-per-le-ngah v menjadikan lengah;
mem-per-le-ngah-le-ngah v melengahkan: jangan suka ~ kewajiban;
mem-per-le-ngah-le-ngah-kan v mencari sebab sehingga orang lupa pd persoalan pokok: jangan suka ~ kami;
ter-le-ngah 1 v terlalai; terlupa; tidak mengindahkan: ketika ~ sebentar, tasnya disambar pencopet; 2 a sangat asyik melakukan sesuatu hingga terlupa segala-galanya; terleka; terlena: krn ~ bermain kartu, tidak dilihatnya pencuri masuk ke dl rumah;
pe-le-ngah n 1 yg mempunyai sifat mudah sekali lengah; 2 yg dapat melengahkan;
~ hati penghibur hati; yg dapat menghibur hati; ~ waktu perintang-rintang waktu; pengisi waktu;
ke-le-ngah-an n 1 kelalaian; kealpaan: kebakaran itu akibat ~ penjaga malam; 2 keadaan menganggur (tidak berbuat apa-apa): ~ merupakan pangkal segala kejahatan
Bantuan Penjelasan
a - Adjektiva, Merupakan Bentuk Kata Sifat, nomina atau Pronomina
v - Verba, Merupakan Bentuk Kata Kerja
n - Merupakan Bentuk Kata benda
ki - Merupakan Bentuk Kata kiasan
pron - kata yang meliputi kata ganti, kata tunjuk, atau kata tanya
cak - Bentuk kata percakapan (tidak baku)
ark - Arkais, Bentuk kata yang tidak lazim digunakan
adv - Adverbia, kata yang menjelaskan verba, adjektiva, adverbia lain, atau kalimat
Jw - Jawa, adalah bahasa Jawa
p - partikel, kelas kata yang meliputi kata depan, kata sambung, kata seru, kata sandang, ucapan salam
hor - ragam hormat, ragam resmi
kas - kasar, ragam yang tidak sopan
kl - klasik, kesusasraan Melayu Klasik
Adm - administrasi dan kepegawaian
num - numeralia, kata bilangan
Dok - kedokteran dan fisiologi
El - elektronika, kelistrikan dan teknik elektronika
Idt - perindustrian dan kerjinan
Kom - ilmu komunikasi, publisistik dan jurnalistik
Pet - petrologi serta minyak dan gas bumi
Pol - politik dan pemerintahan
Ek - ekonomi dan keuangan
Geo - geografi dan geologi
-- - Pengganti kata "signifikan"


ki - kiasan Jk - Melayu - Jakarta Mal - Melayu - Malaysia
Bl - Bali Bt - Batak Dy - Sayak
Jw - Jawa Lp - Lampung Mdr - Madura
Mk - Minangkabau Mn - Minahasa Mnd - Menado
Plb - Palembang Sd - Sunda Ar - Arab
Bld - Belanda Cn - Cina Ing - Inggris
It - Italia Jm - Jerman Jp - Jepang
Lt - Latin Par - Parsi Prt - Portugis
Skot - Skotlandia Skt - Sanskerta Sp - Spanyol
Yn - Yunani Anat - anatomi Antr - antropologi
Ark - Arkeologi Ars - arsitektur Astrol - astrologi
Astron - astronomi Bakt - bakteriologi Bio - biologi
Bot - botani Bud - agama - Budha Dag - perdagangan
Dem - demografi Dik - pendidikan Dirg - kedirgantaraan
Ent - entomologi Far - farmasi Fil - filsafat
Filol - folologi Fis - fisika Graf - grafika
Hid - hidrologi Hidm - hidrometeorologi Hin - agama - Hindu
Hub - perhubungan Huk - hukum Hut - kehutanan
Ikn - perikanan Isl - agama - Islam Kap - perkapalan
Kat - agama - Katolik Kim - kimia Komp - komputer
Kris - agama - Kristen Lay - pelayaran Ling - linguistik
Man - manajemen Mat - matematika Mek - mekanika
Met - meteorologi Metal - matalurgi Mik - mikologi
Mil - kemiliteran Min - mineralogi Mus - musik
Olr - olahraga Psi - psikologi Sas - susastra - (sastra)
Sen - kesenian Sos - sosiologi Stat - statistik
Tan - pertanian Tas - tasawuf Tek - teknik
telekom - telekomunikasi Terb - penerbangan Tern - peternakan
Zool - zoologi - - - - - -